Viktigt att veta om våra långa kurser

Anmälan

När du anmält dig till någon av våra kurser kommer du att få bekräftelse om du är antagen eller placerad på reservlista.

Läsårstider 

Följande kurstider, lov och studieuppehåll gäller för 38 veckors kurser under läsåret 2019/20

Lovdag  1/5 2020
Terminsavslutning 29/5 - 2020

Följande kurstider, lov och studieuppehåll gäller för 38 veckors kurser under läsåret 2020/21

Kursstart 19/8 -20
Höstlov V44
Terminsavslutning för HT 22/12

Terminsstart VT 11/1 - 2021

Sportlov V8

Påsklov 1/4 - 6/4

Terminsavslutning 28/5-2021

Kostnader och avgifter vid skolan under läsåret 2020-2021

I de avgifter som specificeras under kursen ingår olycksfallsförsäkring, kostnader för kopiering och viss förtäring. Avgiften varierar beroende på kurs och ligger på 300 - 500:- per termin. Obs! Skolan återbetalar ej avgift vid eventuellt avhopp.

Under läsåret 2020-2021 gäller följande kostnader och avgifter vid skolan;

Allmän Kurs

- Grundskoleinriktning och Gymnasieinriktning Hällefors / Örebro . För läromedel betalar du 1.250:- per termin

38 veckors kurser - profilkurser

- Distans: Form- & design och Skriva för teater och scen. För läromedel, kursmaterial, frakter, porton samt material och fika vid fysiska träffar betalar du 1.300:- per termin. Du har också kostnader för internat och mat vid de fysiska träffarna.

- Inredningsarkitektur & design. För läromedel och konstnärsmaterial betalar du 2.950:- per termin.

- Teater för dig med NPF. För läromedel och konstnärsmaterial betalar du 2.850:- per termin.

- Musikteaterlinjen. För läromedel och konstnärsmaterial betalar du 2.850:- per termin.

Kursintyg och studieomdöme

Kursintyg. Om du fullföljt en hel linje erhåller du ett kursintyg som innehåller uppgifter om tider, ämnen och antalet timmar i varje ämne.

Studieomdöme. Om du fullföljt en hel utbildning vid Allmän linje kan du också få ett omdöme om din förmåga att bedriva studier. Du får inte studieomdöme i varje ämne. Du får inte studieomdöme i varje ämne. Din studieförmåga vägs samman till ett enda studieomdöme.

Enligt bestämmelserna ska som studieomdöme användas något av uttrycken

- Utmärkt studieförmåga (4)

- Mycket god - Utmärkt studieförmåga (3,5)

- Mycket god studieförmåga (3)

- God - Mycket god studieförmåga (2,5)

- God studieförmåga (2)

- Mindre god - God studieförmåga (1,5)

- Mindre god studieförmåga (1)

Studieomdömet kan användas om och när du söker till högre utbildning.


Internathyra

Du kan hyra rum på vårt internat i Hällefors, kostnaden är 24 750:- för hela läsåret som delas upp i 9 delbetalningar om 2.750:-. På filialen i Örebro har vi inget internat

Matsal

Observera att skolan har ingen egen matservering, men väl tillgång till egna kök.

På vår skola gäller:

Vår grundinställning till all vår verksamhet vid Hällefors folkhögskola utgår från uppfattningen att det är vi alla tillsammans som skapar det klimat vi vill ha på vår skola. Du går först och främst på folkhögskola för att du har lust och vill lära mer och nytt. Därför är det naturligt att alla har ett öppet förhållningssätt till arbetet som utförs. Utöver vår grundinställning har vi enats om några konkreta regler i vår verksamhet. De handlar om frånvaro, alkohol och andra droger:

Frånvaro

Ett läsår på 38 veckor är inte särskilt lång tid med tanke på allt som ska hinnas med. Den största delen av studiearbetet sker i skolan. Det ställer bestämda krav på din närvaro under studietiden hos oss. På alla våra kurser är din närvaro det främsta kriteriet för att du ska anses ha genomfört kursen.

Alkohol/droger

Skolan har en regel om alkohol-/drogförbud. Denna innebär att det ej är tillåtet att under skoltid och på vårt internat nyttja eller vara påverkad av alkohol/droger. Anledningen till regeln är att vi skapar en miljö för alla. De som av olika anledningar vill komma ifrån en sådan miljö ska ha chans att uppleva en alkohol-/drogfri miljö.

Gemenskapen på skolan

En gång i veckan har vi det som vi kallar för Forum. Det innebär att vi i samband med förmiddagskaffet stannar kvar i fikarummet för att dryfta saker som berör alla. Här ges också tid och utrymme för programpunkter såsom att deltagare presenterar saker som görs ute i kurserna. Vid ett antal tillfällen under läsårets gång går samtliga kurser samman för att arbeta mot gemensamma mål såsom exempelvis ett temaarbete eller en festival.

Övrigt

Kurator/psykolog/sjukvård

Skola har tillgång till egen kurator men behöver man ett större stöd med psykolog, hänvisar vi till den regionala vården.

Försäkring

Skolan har en kollektiv olycksfallsförsäkring via Folksam, för alla deltagare, du är med och betalar denna genom din avgift.
Den gäller under skoltid och på din väg till och från skolan. Bor du på Internatet gäller den dygnet runt men den ersätter inte en hemförsäkring, vilket vi rekommenderar att du tecknar.

Städning

Skolan har personal som städar de allmänna utrymmena. Men alla kurslokaler och andra utrymmen städas av deltagare som använder dem.


Studiestödsformer

Här följer en förteckning över de olika former av studiestöd som CSN ansvarar för:

- Studiehjälp och eventuellt inackorderingstillägg om du bor på internat

- Studiemedel

När det gäller ansökningstider och frågor som handlar om studiestöd och hur du på lämpligaste sätt finansierar dina studier ska du vända dig till Centrala studiestödsnämnden (CSN).


Studerandeinflytande

När du går på folkhögskola har du stor möjlighet att påverka din skolsituation. I de olika kurserna har du regelbundna möten med aktuell information och utvärdering av olika arbetsblock. Varje kurs har också möjlighet att utse representanter till skolans kursråd dör frågor som rör hela skolan diskuteras och beslutas. Kursrådet utser en representant till skolans styrelse, där man har möjlighet att påverka skolan.

Studeranderätt

- För att stärka de studerandes rättsliga ställning inom folkbildningen har ett studeranderättsligt råd (FSR) inrättats (2011-01-01). Rådet har till uppgift att stärka de folkhögskolestuderandes ställning. Studerande vid folkhögskolor som är längre än femton dagar kan vända sig till FSR i tvister om frågor som omfattas av FSR:s uppdrag:
- Information innan den studerande är antagen
- Information om kursstart
- Deltagarinflytande och studeranderätt
- Avgiftsfri undervisning
- Intyg
- Om en kurs upphör eller ställs in
- Utvärderingar
- Försäkringar
- Disciplinära åtgärder
- Arkiv- och sekretessregler

Det är folkhögskolornas styrelse som är ytterst ansvariga för verksamheten på skolan. FSR prövar ärendena mot folkhögskolans egna regler och villkor.

Nedan ett utdrag från FSR:
Att göra en anmälan till FSR:
1. Som enskild studerande på folkhögskola ska man i första hand vända sig till skolans rektor med klagomål och synpunkter.
2. Om den studerande inte är nöjd med rektors beslut eller hantering av ärendet ska man vända sig till skolans styrelse.
3. Om en folkhögskolestuderande efter att ha vänt sig både till rektor och styrelse fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan hen göra en skriftlig anmälan till FSR med sitt klagomål. Folkhögskolestuderande kan vända sig till FSR oavsett om skolan är ansluten till FSR eller ej. Anmälan ska ha kommit in senast inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen. Folkhögskolans beslut gällande utfärdande studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR

Läs mer om det här: Studeranderätt.PDF


Skolans målsättning

Hällefors folkhögskola vill genom sin verksamhet inspirera till ett aktivt deltagande i demokratin och i samhället samt stärka den mellanmänskliga förståelsen och därmed bidra till att självständig- och myndig- göra individen till att ta ansvar för sitt eget liv. På folkhögskolan har vi inte en fast och definierad livssyn, utan förhåller oss öppna och undrande till tillvarons grundfrågor och värden omkring oss. På Hällefors folkhögskola finns det plats för alla vuxna människor, oavsett politisk eller religös hållning - eller nationell tillhörighet. Skolan ska vara en mötesplats för människor med olika erfarenheter.


Senaste utvärderingen

Två gånger om året besvarar alla en enkät/utvärdering om hur tiden på skolan varit. Enkäten är kopplad till folkhögskolans ide och värdegrund.


Skolans styrelse

Skolans styrelse består av tre medlemmar i föreningen Hällefors folkhögskola de är ATF (Svenska Arbetarteaterförbundet), ATR (Amatörteaterns riksförbund) och Hällefors kommun.
Följande personer sitter i skolans styrelse

Ordförande: Susanne Grundström

Ordinarie Ledamöter:
Lars Nordgren, ATF
Mikael Skoglund, ATF
Charly Wassberg Borbos, ATR
Mats Wenlöf, ATR
Katja Ollila, Hällefors kommun
Kent Grängstedt, Hällefors kommun


Ersättare:
Sara Larsson, ATF
Linda Byman, ATF
Lotta Thörnquist, ATR
Ingegerd Svednell, ATR
Christer Olken, Hällefors kommun
Bella-Maria Kronman. Hällefors kommun


Organisationernas målsättning
För Hällefors kommun är folkhögskolan en mycket viktig resurs i den omvandling som Hällefors går igenom. Vi ser ett samhälle som präglas av kultur, människors kreativitet och kunskap. Skolan är viktig för att höja utbildningsnivån men också viktig för att den skapar möjlighet för människor som inte bor här att komma hit och ger viktiga möten med lokalbefolkningen. Folkbildning ger en unik möjlighet till växande i en jämlik miljö, där människors olika erfarenheter tas tillvara. Folkhögskolan har som institution en viktig funktion i en värld där det allmänmänskliga ofta trängs ut av specialisering och effektivisering.

Hällefors kommun stödjer Hällefors folkhögskolas arbete med:
• att vara en utbildningsresurs för kommunens invånare och föreningar.
• att erbjuda möjlighet till grundläggande behörighet för vidare studier inom ramen för Allmän kurs.
• att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället.
• att erbjuda utbildningar som är riksrekryterande.
• att vara en mötesplats för människor med olika erfarenheter och därmed en viktig resurs i kommunens integrationsarbete.
• att prägla individens förståelse för sin och samhällets roll i en ny mer global värld. • att spela en aktiv roll i samhället genom kulturarrangemang, föreläsningar, utåtriktade aktiviteter mm.
Hällefors kommun ser som sin uppgift att stödja och samarbeta med skolan i första hand avseende infrastrukturella frågor.


Sveriges Arbetarteaterförbund ATF, delar arbetarrörelsens värderingar och verkar för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social, ekonomisk och kulturell demokrati samt sexuellt likaberättigande och jämlikhet mellan könen.
ATF använder teatern som ett vapen för solidaritet och som ett rum för kollektivets och dess individers egna berättelser. Vi betonar starkt alla människors lika rätt att delta i kulturutövande. Folkbildningen spelar en viktig roll i arbetet att aktivera människor i eget skapande och kan på så sätt vara en motkraft till den kommersiella kulturen. Inom Arbetarteaterförbundet finns inga fasta gränser beträffande de konstnärliga uttrycksformerna.

Folkhögskolan är viktig för ATF ur folkbildningssynpunkt i stort och skapar också en möjlighet för oss att stärka och stötta våra föreningar genom utveckling av våra amatörteaterledare. Genom folkhögskolan har våra medlemmar i föreningar tillgång både till långa kurser och kortkurser med olika inriktningar. Kortkurserna planeras av oss i nära samarbete med folkhögskolan och oftast genomförs de också av oss själva. För våra föreningar är detta en ovärderlig källa till stöd, utveckling och inspiration både för ledare och medlemmar.
ATF stödjer Hällefors folkhögskolas arbete med:
• att innehålla någon form av kulturellt skapande tillsammans med andra på alla skolans linjer.
• att erbjuda såväl långa som korta kurser med olika inriktning, efter behov, till ATF föreningarnas medlemmar
• att erbjuda ATF-föreningarnas medlemmar att utveckla sitt ledarskap genom både långa och korta kurser.
ATF vill bidra till skolans utveckling genom sin erfarenhet inom folkbildningen och amatörteatern och stimulera till användandet av ATF:s metod och idé i de teaterpedagogiska utbildningarna.


Amatörteaterns Riksförbund, ATR är Sveriges största amatörteaterorganisation med ca 240 medlemsföreningar som motsvarar ca 10 000 enskilda amatörteaterutövare.  

ATRs engagemang i Hällefors folkhögskola grundar sig i vårt intresse i folkbildningen som utvecklande kraft för individ och samhälle.

Med långa och korta kurser vill vi tillsammans med folkhögskolan erbjuda svensk amatörteater kvalitativ utbildning och öka kunskapen om teater, demokrati och humanism. Genom ATRs nätverk verkar vi för att folkhögskolans arbete genomsyras av vilja till utveckling av folkbildningen och att fler upptäcker folkhögskolans möjligheter för lärande oavsett bakgrund.

ATR utvecklar amatörteatern i Sverige och verkar för konstnärlig yttrandefrihet, för demokratiska arbetsformer och för möten över generationsgränserna samt jobbar för ett alternativ till den kommersiella kulturen. ATR är en ideell organisation med uppgift att organisera svensk amatörteater och att stödja den konstnärligt, administrativt och ekonomiskt. ATR ser amatörteater som den folkliga teatern utövad fritt och frivilligt av aktivt skapande deltagare. ATR finns över hela landet och har sitt rikskansli beläget i Västerås.

Förbundet har ett manusbibliotek med över 6 000 pjäser och musikaler för utlån till amatörteatern och skolteatern och ett teaterförlag som förmedlar uppföranderätt till nämnda grupper. ATR bedriver kursverksamhet inom scenkonstens olika områden och vi anordnar festivaler, konferenser och workshops. Förbundet ger ut Sveriges enda tidskrift som täcker amatörteaterområdet, Teaterforum.